Bildiri Gönderim

Bildiri
Gönderim


BİLDİRİLERİN GÖNDERİLMESİ

 • Bildiriler sadece kongre web sitesinden “Online Bildiri Sistemi” aracılığıyla gönderilebilecektir. Bu sistemden bağımsız olarak e-mail, faks veya posta yoluyla gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri göndermeden önce online sisteme kayıt yaptırılması gerekmektedir.
 • Bildirilerin Tam Metin ve Özet Bildiri Kitabı’nda basılabilmesi için yazarlardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Her katılımcının en fazla 2 bildiri gönderme hakkı vardır.
 • Başvurunuz onaylandığında davet mektubunuz sistemden otomatik olarak gönderilir.

BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ

 • Bildiri son gönderim tarihi 20 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Bildiriler araştırmacıların adı, soyadı ve kurumları gizli tutularak Kongre Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bildirilerin kabulü, reddi ve gerektiğinde yazarlardan düzeltme istenmesi Bilimsel Kurulun değerlendirmesine göre yapılacaktır.
 • Sisteme girilen bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme yükleyen yazar ile yapılacaktır.
 • Bildirinin kabul veya ret sonuçları katılımcılara bildirilecektir.

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI

 • Kongre dili Türkçe’dir.
 • Özetin tamamı 400 kelimeyi (başlık adı, yazar adı soyadı, kurum bilgileri ve anahtar kelimeler hariç) geçmemelidir. Bildiri özetleri Türkçe  özet şeklinde sisteme yüklenmelidir.
 • Bildiri özetleri, Times New Roman yazı tipinde, 1.5 satır aralığında ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.
 • Bildiri özet başlığı konu içeriğini yansıtmalı, kısa olmalı ve kısaltma içermemelidir. Başlık her kelimenin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıklarda “ve” gibi edatlar küçük yazılmalıdır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların isim ve adresleri (üniversite adı, fakültesi/bölümü, ili ve ülkesi) mutlaka belirtilmelidir.
 • Bildiri özeti, içerik ve kapsam açısından anlaşılır olmalıdır.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması gerektiğinde, kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir.
 • Bildiriler orijinal araştırma (gözlemsel, deneysel, metodolojik araştırmalar, meta-analiz ve sistematik inceleme çalışmaları), olgu sunumu ve derleme şeklinde gönderilebilir.
 • Orijinal araştırma bildiri özetleri;  “Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç”;  bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Olgu sunumu bildiri özetleri; “Giriş ve Amaç, Olgu(lar), Sonuç”; bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Derleme bildiri özetleri; derlemenin amacını içerek şekilde düz metin olarak yapılandırılmalıdır.
 • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır. Kelimeler arasına “;” (noktalı virgül) konulmalı, sadece ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük olmalı ve alfabetik sırayla yazılmalıdır.

TAM METİN BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

 • Tam metin gönderimi zorunlu değildir. Kongreye özet bildiri ile katılım sağlanabilir.
 • Tam metinler özet bildiri sonuçları açıklandıktan sonra “Online Bildiri Sistemi” ne yüklenebilecektir. Özetleri kabul olmayan katılımcıların, tam metinlerini sistem üzerinden yüklemelerine izin verilmeyecektir. Kabul edilen özet bildirilerinin tam metin olarak basılmasını isteyen yazarlar, tam metinlerini en geç 25 Ekim 2021 tarihine kadar “Online Bildiri Sistemi” ne yüklemelidir. Bu sistemden bağımsız olarak e-mail, faks veya posta yoluyla gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Tam metinler Türkçe olarak en az 1000, en fazla 2500 kelimeden (başlık, yazar bilgileri ve kaynakça hariç) oluşmalıdır.
 • Tam metin, Times New Roman yazı tipinde, 1.5 satır aralığında ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.
 • Tam metin başlığı konu içeriğini yansıtmalı, kısa olmalı ve kısaltma içermemelidir. Başlık her kelimenin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıklarda “ve” gibi, edatlar küçük yazılmalıdır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların isim ve adresleri (üniversite adı, fakültesi/bölümü, ili ve ülkesi) mutlaka belirtilmelidir.
 • Orijinal araştırma tam metinleri; “Özet, Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, varsa Tablo(lar), Tartışma, Sonuç, Kaynaklar”; bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Olgu sunumu tam metinleri; “Özet , Giriş ve Amaç, Olgu(lar), Tartışma, Sonuç, Kaynaklar”; bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Derleme tam metinleri; “Özet , Giriş ve Amaç, varsa alt başlık(lar), Sonuç, Kaynaklar”;  bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır. Kelimeler arasına “;” (noktalı virgül) konulmalı, sadece ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük olmalı ve alfabetik sırayla yazılmalıdır.
 • Bütün tablo ve şekil/grafiklerin başlıklarının yazılması ve metinde kullanılış sırasına göre yerleştirilmesi gerekir. Şekiller dijital formatlı, JPEG kayıtlı ve 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır.
 • Kaynaklar Vancouver stiline uygun yazılmalıdır (bk. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/).
  • Metin içinde kaynaklar, kullanım sırasına göre numaralandırılmalı ve referans listesi bu sıraya göre sunulmalıdır. Kaynak numarası ilgili yere, parantez içinde belirtilmelidir. Birden fazla kaynak kullanıldıysa kaynaklar arasına virgül konulmalıdır.
  • Metin içi örnek:
 • …….anketin Türkçe geçerlik ve güvenirliği İyigün ve ark.(9) tarafından yapılmış olup…
 • Literatüre bakıldığında hipotiroidili hastalarla yapılan çalışmalarda hastaların en sık yaşadıkları komplikasyonların başında saç dökülmesi gelmektedir (4,5,13).

Kaynakça bölümünde kaynak yazımı aşağıda belirtilen örneklere göre yapılmalıdır:

 • Yazar sayısı 6 ve altında ise tüm yazarlar belirtilir:

Ayhan H, Tastan S, Iyigun E, Akamca Y, Arikan E, Sevim Z. Normal saline instillation before endotracheal suctioning: “What does thee vidence say? What do thenurses think?”: Multimethod study. J Crit Care. 2015;30(4):762-7.

 • Eğer yazar sayısı 6’dan fazla ise ilk üç yazar belirtilir.

Cinar FI, Unver V, Yilmaz S, et al. Living with scleroderma: patients’ perspectives, a phenomenological study. RheumatolInt. 2012;32(11):3573-9.

BİLDİRİLERİN BASILMASI

 • Kongrede sözlü sunum olarak kabul edilen ve sunulan tüm bildiriler, “18. Ulusal Medikal Fizik Kongresi Tam Metin ve Özet Bildiri Kitabı”nda elektronik olarak yayınlanacaktır. Kongreye gönderilen bildirilerle ilgili tüm sorumluluk (araştırma makaleleri için etik onay alınması, kaynakların doğru yazımı, dil bilgisi kurallarına uyulması vb…) yazara(lara) aittir.
 • Tüm katılımcılar sözlü ve/veya poster bildirilerini sunmak zorundadır. Sunumu yapılmayan bildiriler “Tam Metin ve Özet Bildiri Kitabı” nda yer almayacaktır.

BİLDİRİLERİN SUNULMASI

Sözlü Bildiri

 • Sözlü bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilir.
 • Sunum süresi 7 dk. sunum + 3 dk (soru-cevap) olacak şeklinde toplam 10 dk olarak planlanmalıdır.
 • Kongre programında belirtilen salon, gün ve saatte sunum yapmayanlar kongreye katılmamış sayılacaklardır.
 • Başkasının adına bildiri sunulamaz. Kongrede sunum yapacak kişinin mutlaka yazar veya ortak yazar olması gerekmektedir.

Poster

 • Posterlerde Başlık, Yazarlar, Kurumlar, Ana Metin bölümleri yer almalıdır.
  Ana metin;
  Orijinal araştırma; Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Tablo(lar), Tartışma,Sonuç, Kaynaklar
  Olgu sunumu; Giriş ve Amaç, Olgu(lar), Tartışma, Sonuç, Kaynaklar
  Derleme; Giriş ve Amaç, varsa Alt Başlıklar, Sonuç, Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Poster sahipleri, posterlerini, kongre süresince poster alanında basılı olarak sergileyeceklerdir. Poster sahiplerinin posterlerini 5 Kasım 2021 tarihinde sergilemek üzere ilgili alana yerleştirmeleri gerekmektedir.
 • Pandemi koşullarına göre kongrenin online olması durumunda posterler, e-poster olarak sunulacaktır. Bu durumda gerekli açıklamalar daha sonra yapılacaktır.

Bildiri Gönder

555 996 7789


Kongre ile ilgili Bahar Kul ile hemen iletişime geçebilirsiniz.